Prijs Apotheker Frans Daels voor farmaceutische wetenschappen of artsenijbereidkunde

Dit is een prijs van categorie 1

Prijsbedrag

2.500 euro

Uiterste datum voor indiening van kandidaturen

1 november 2025

Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of twee samenwerkende onderzoekers kunnen zich met één onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn apotheker en ten minste 1 jaar gediplomeerd.
 • De kandidaat of de twee kandidaten hebben zich in de twaalf maanden voor de uiterste datum voor indiening van kandidaturen niet kandidaat gesteld voor een prijs van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen laureaat van een prijs van categorie 1, 2 of 3 van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
 • De kandidaat of de twee kandidaten zijn geen lid van een Koninklijke Academie van België.   

Wetenschappelijk werk

 • Het onderzoek dat aan de basis van het werk ligt, is hoofdzakelijk in de Vlaamse Gemeeschap uitgevoerd.
 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek over praktische artsenijbereidkunde, farmacognosie, farmaceutische scheikunde, galenische scheikunde of geschiedenis van de artsenijbereidkunde.
 • Het werk is in het Nederlands of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Hoe deelnemen

 • Stuur het docx bestandFormulier Prijs Frans Daels 2025.docx (38 kB) als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te dienen.

Historiek van de prijs

De prijs werd gesticht door prof. dr. Frans Daels (17 januari 1882 - 22 december 1974) ter nagedachtenis van zijn vader, apotheker Frans Daels (20 april 1845 - 29 december 1939). De schenkingsakte werd verleden op 22 april 1941. De machtiging tot het aanvaarden van de schenking werd verleend bij besluit van de secretarissen-generaal van 22 juli 1941. De nietige machtiging is geregulariseerd door de wet van 11 juni 1946 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België, en het besluit van de Regent van 3 juli 1946 tot uitvoering van de wet van 11 juni 1946.