Leden

Overeenkomstig de statuten van 2004 telt de Academie 4 categorieën van leden: gewone leden, corresponderende leden, ereleden en leden honoris causa. Daarnaast is in de statuten van 2004 voorzien in de handhaving van de categorieën van de binnenlandse ereleden, de buitenlandse ereleden en de buitenlandse corresponderende leden voor de titularissen in functie op het ogenblik van de inwerkingtreding van de statuten van 2004.

De Academie telt 84 gewone leden. De gewone leden werken hoofdzakelijk in of vanuit België.

De gewone leden en de corresponderende leden worden erelid wanneer ze 75 worden. De leden honoris causa zijn personen die een bijzondere onderscheiding verdienen voor unieke verdiensten in hun vakgebied.

Corresponderende leden werken in het buitenland, maar hun werkzaamheden hebben een duidelijke band met de Vlaamse overheid.